REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

Strony transakcji

1. Właścicielem Sklepu Internetowego dokonującym sprzedaży wysyłkowej jest firma “TERM-GAZ” Jan Chrobak wykonująca działalność gospodarczą w Bielsku-Białej ul. Żywiecka 336, wpisana do rejestru firm przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała pod numerem 6839 w 1990 roku.

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym może być:

  • – Autoryzowany Serwis Firmowy termet lub innego producenta
  • – Autoryzowany Instalator Firmowy termet lub innego producenta
  • – firma instalatorska lub handlowa
  • – pełnoletnia osoba fizyczna - konsument

zwaną dalej NABYWCĄ.

3. Nabywca po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności  może sfinalizować zamówienie  na stronie www.termgaz.pl..

4. Firma “TERM-GAZ” jest stroną umowy zawieranej z Nabywcą.

5. Każde potwierdzone zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury VAT lub paragonu z kasy fiskalnej ( w przypadku osób fizycznych - konsument). 

6. Nabywca indywidualny w razie gdy wyrazi chęć otrzymania faktury VAT musi taką okoliczność zastrzec przy składaniu zamówienia lub w późniejszym czasie przesłać listem poleconym oryginała paragonu fiskalnego na adres firmy “TERM-GAZ” 43-310 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 336 oraz oświadczenie o chęci otrzymania faktury VAT. Faktura zostanie przesłana listem poleconym na adres odbiorcy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania woli odbiorcy.

7. Firma “TERM-GAZ” realizuje zamówienia tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II.OFERTA

1. Ofertą sklepu internetowego są wszystkie produkty wymienione, opisane i przedstawione na stronie www.termgaz.pl w momencie składania zamówienia.

2. Wszystkie informacje o produktach zawartych w sklepie internetowym są podawane zgodnie z danymi katalogowymi producentów.

3. Produkty zawarte w ofercie są fabrycznie nowe z pełną gwarancją,. Posiadają wymagane atesty, dopuszczenia i zezwolenia wymagane prawem dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4. Ilość oferowanych produktów jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

5. Firma „TERM-GAZ” zastrzega sobie prawo możliwości ograniczenia ekspozycji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn, lub wycofania pewnych produktów ze sprzedaży.

6. Firma „Term-GAZ” zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży, gdzie ilość produktów jest ograniczona. Realizacja zamówień następuje wg kolejności potwierdzonych zamówień do realizacji, aż do wyczerpania zapasów.

7. Wszystkie podawane ceny produktów są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

8. Produkty na specjalne zamówienie będą oznaczone „produkt na zamówienie”.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I FORMA POTWIERDZEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń.

2. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrzone w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia . W przypadku braku możliwości kontaktu z klientem zamówienie zostanie anulowane i trwale usunięte

3. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia od nabywcy dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4. Złożone i potwierdzone zamówienie przez nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy „TERM-GAZ” do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy lub paragonu fiskalnego.

5. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest:

-zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności
-potwierdzenie dokonania zamówienia

Złożenie zamówienia polega na:

-wybraniu z oferty konkretnego produktu oraz jego ilości
-umieszczenie zamawianego produktu w koszyku
-potwierdzenie chęci zakupu wybranego produktu
-wskazanie rodzaju transportu
-wskazanie miejsca dostawy
-wskazania formy płatności( za zaliczeniem przy odbiorze produktu, wpłata na konto lub przedpłata)

6. Nie typowe zamówienia ( produkty specjalne) będą przyjmowane tylko pod warunkiem wniesienia przedpłaty w wysokości 50% zamawianego produktu.

7. Nie potwierdzone zamówienia przez klienta będą anulowane po upływie 48 godzin..

8. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia może być dokonana , gdy zamówienie nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane – przed dokonaniem wysyłki przez dostawcę.

9. Firma „TERM-GAZ” może bez podania przyczyny w każdym czasie  wstrzymać realizacje złożonego zamówienia w szczególności na uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności  składającego zamówienie z uwagi na wcześniejsze kontakty handlowe.

10. Sklep internetowy „TERM-GAZ” nie wypożycza produktów do testowania.

IV. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI.

1. Dostawy zamawianych produktów realizowane są na terytorium całej Polski.

2. Zamówione produkty dostarczone będą na adres wskazany w zamówieniu

3. Dostawa realizowana jest za pomocą Poczty Polskiej ( przesyłki priorytetowe ) lub poprzez firmę kurierską DPD , w ciągu dwóch dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez nabywcę. Wyjątek stanowią produkty na specjalne zamówienie.

4. Dostawa odbywa się na koszt Nabywcy.

5. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Nabywcy na liście przewozowym. Czytelny podpis na liście przewozowym jest równoznaczny z akceptacją zamawianego produktu.

6. Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych podczas transportu rozpatrywane będą tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany przez przedstawiciela firmy spedycyjnej na okoliczność uszkodzeń w czasie transportu. O zaistniałej sytuacji Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dostawcę.

7. Do każdego zamówionego i zakupionego produktu Nabywca otrzyma dowód zakupu z kasy fiskalnej sprzedawcy lub fakturę VAT.

8. Nabywca może dokonać płatności za zakupiony produkt :
-gotówka przy odbiorze towaru ( płatność u kuriera )
-przelewem przed dostawą towaru

9. Koszt dostawy zależy od wielkości zamówienia. Jest ona określona przez kuriera lub standardowe stawki Poczty Polskiej. O dokładnej kwocie kosztu dostawy Nabywca zostanie poinformowany przy potwierdzeniu zamówienia.

10. Nabywca dokonujący przedpłaty na wskazane konto bankowe powinien uwzględnić czas przepływu środków na rachunek bankowy, co może wydłużyć czas realizacji zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

V. REKLAMACJE , GWARANCJE i ZWROTY RZECZY.

1. Oferowane produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Wszystkie zakupione produkty posiadają aktualne certyfikaty , atesty i deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu produktu do obrotu na terenie Polski i Unii Europejskiej.

3. Nabywca ma prawo do korzystania z reklamacji i rękojmi wynikające z Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawach Konsumenta.

4. Zakupione i dostarczone produkty objęte są gwarancją producenta .Okres i warunki gwarancji zależą od poszczególnego producenta.

5. Każdy zakupiony produkt jest fabrycznie nowy i posiada oryginalną kartę gwarancyjną producenta z wyszczególnionymi punktami serwisowymi

6. Konsument ma prawo do korzystania do zwrotu towaru-rzeczy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta.

Zwroty rzeczy.

Klient będąc konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient zobowiązany jest poinformować naszą firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenia muszą być przesłane w formie:

- pisemnie na adres: "TERM-GAZ"  43-310 Bielsko-Biała  ul.Żywiecka 336

lub

- elektronicznie na adres: biuro@termgaz.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z innego dostarczenia rzeczy niż zwykły sposób dostarczania rzeczy przez naszą firmę), niezwłocznie , a w każdym przypadku nie później niż do 14 dni od dnia , w którym konsument  poinformował o decyzji  wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu tych samych sposobów jak przy  pierwotnej transakcji, chyba że konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. Zwrot gotówki może być wstrzymany do czasu odesłania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności jakie zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Jeżeli konsument otrzymał rzecz , proszę odesłać na adres: "TERM-GAZ" 43-310 Bielsko-Biała  ul. Żywiecka 336, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia , w którym została przekazana informacja o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy  wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

TERM-GAZ zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu przedmiotu w przypadku zerwaniu plomb zabezpieczających fabrycznie nowy przedmiot.   

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strona internetowa www.termgazpl. jest własnością firmy „TERM-GAZ” i służy do prezentacji sprzedawanych produktów. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone w rozumieniu Ustawy O Prawach Autorskich.

2. Firma „TERM-GAZ” zastrzega sobie prawo wycofywania poszczególnych produktów z oferty sprzedaży.

3. Zawartość Sklepu Internetowego „TERM-GAZ” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543.

4. Różnice w wglądzie produktów mogą od biegać od rzeczywistych wynikające z elektronicznego przetwarzania obrazu.

5. Wszystkie produkty i nazwy wymienione w prezentacji na stronie internetowej www.termgaz.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

6. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w ramach prezentacji sprzedawanych produktów.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu bez podania przyczyn i wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany te zostaną opublikowane w trybie natychmiastowym na stronach sklepu.

8. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawach Konsumenta.

9. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy Sad stosowny miejscowo do siedziby Sprzedającego.

10. Każdy klient sklepu Internetowego „TERM-GAZ” ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia.

11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

VII. POLITYKA PRYWATNOSCI

Wiadomość ma charakter informacyjny i realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Informujemy:

Kto jest administratorem?

Administratorem państwa danych jest TERM-GAZ 43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 336, NIP5470161281, REGON 0024000650, wpisana do rejestru firm przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała pod numerem 6839 w 1990 roku,  e-mail. biuro@termgaz.pl, tel. 338101 351

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane otrzymaliśmy w związku z dokonaniem zakupu poprzez stronę www.termgaz.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są, gdyż jest to niezbędne do  realizacji zakupu poprzez www.termgaz.pl oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską dla dostarczenia towarów do Państwa. 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej. 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Sklep www.termgaz.pl przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia.   Po zrealizowaniu zamówienia, Państwa dane są automatycznie usuwane z bazy sklepu.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

(C) 2015 - Term-Gaz, serwis, części zamienne Termet - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, optymalizacja i pozycjonowanie: Exponet 2015 (L)